Toll-Free Customer Support 24/7
Vyhľadávanie na stránkach

Obchodné podmienky

Poštovné
 BALNÉ A POŠTOVNÉ Objednaný tovar vám zašleme poštou ako dobierku, ak nebol vybraný iný spôsob platby. Je možné zvoliť i iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácií jednotlivej objednávky. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa váhy objednaného tovaru.  
DODACIA LEHOTA
  Dodacia lehota je standartne 1 až 10 pracovných dní (može byť však až 30 dní, v prípade, že nejaký tovar nebude skladom).  
Podmienky predaja
1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Kupujúci potvrdením záveznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.
OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB
Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vášeho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch a prospektoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.
Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskýmí návodmi k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk, ak je to pre daný druh tovaru obvyklé. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcím modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

Kupujúcí berie na vedomie, že predávajúcí nieje povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to s osobami, ktoré v minulosti podstatným zpôsobom porušily kupnú zmluvu (vrátane obchodních podmienok).
POTVRDENIE OBJEDNÁVKY
Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaný e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.
ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby a to bez udania dôvodu. Neskorsie zrušenie objednávky nebude akceptované.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Záruka a reklamácie
REKLAMÁCIE A ZÁRUKA
Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súladu s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinny ihneď nahlásiť našej firme. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.
Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené jnak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.
Záruka sa nevzťahuje na:

  a) vady zapríčinené bežným používaním (Upozorňujeme tiež kupujúcich, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.)  
b) nesprávnym použitím výrobku
c) nesprávnym skladovaním  

 

Postup pri reklamácii:
              Ako zákazník máte právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V prípade, že sa rozhodnete pre odstúpenie od zmluvy v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Pri ich splnení Vám bude vrátená platba: 

 

Odošlite dopis (na adresu Fotohunt s.r.o., Bratislavská 70, 921 01 Piešťany) alebo email na info@fotohunt.sk s týmto, alebo podobným jednoznačným textom: 

 

"Odstupujem  od zmluvy zo dňa DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet (uveďte prosím správne číslo účtu/kód banky). Dátum a meno kupujuceho. 

 

Tovar doručte na vlastné náklady na adresu Fotohunt s.r.o., Bratislavská 70, 921 01 Piešťany. 

 

Tovar v tejto lehote, zasielajte prosím späť na našu adresu

nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom obale, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe

. Neposielajte tovar na dobierku, doporučujeme Vám tovar poistiť. 

 

Táto garancia sa nevzťahuje na spotrebný tovar (ako napr. nosiče obrazu, zvuku a informácií, higienické potreby, spodné prádlo a pod.). 

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet .  

 

Za spracovanie vráteného tovaru môže byť účtovaný poplatok vo výške 1 €, za každý kus tovaru(kontrola, administratíva, poprípade vrátenie tovaru do pôvodného stavu) 

 

Poštovné náklady budú odrátané od vrátenej čiastky. 

 

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme môcť, bohužiaľ, akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť.V skratke:

1) Informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
2) tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
4) originálny doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode  
5) zásielku pošlite na adresu:
Fotohunt s.r.o.
Bratislavská 70
Piešťany
92101

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, nejneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru našou firmou. V prípade dlhších reklamácií ako napr. notebooky, Vás budeme čo najskôr informovať o stavu reklamácie.
Storno objednávky zo strany predávajúceho - predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, v čo najkratšom možnom termíne.
            

NEPREVZATIE ZÁSIELKY zaslanej na dobierku

Každá objednávka, pri ktorej kupujúci nevyužije právo zrušiť objednávku podľa obchodných podmienok (do 24 hodín)

je záväzná

, a preto ak kupujúci neprevezme zásielku na dobierku, je povinný uhradiť vzniknuté náklady na odoslanie tovaru vo výške 4,90€ (doručenie poštou), respektíve 6,90€ (doručenie kuriérom)  (prepravné a balné tam a späť) a poplatok (zmluvná pokuta) 18 €, za znovunaskladnenie tovaru a administratívnu prácu s tým spojenú pretože kupujúci je povinný podľa §370, §447a §365 ObchZ prevziať riadne a včas doručený tovar od predávajúceho, a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.

 


Vrátenie tovaru
Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť storno poplatok až do výšky 10€ (pokrytie výdavkov na prácu a administratívu s tým spojenú)pri vyexpedovaní tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar prevezme a odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodu uplatnenia nároku na odstúpenie od zmluvy v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou podľa § 52 Obč.Z. uzatvorenou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, v prípade že sa jedná o spotrebiteľskú zmluvu a sú splnené podmienky pre odstúpenie od zmluvy a vráti tovar v neporušenom obale a tovar možno predať ako nový.
To isté platí aj v prípade neuhradenia objednávky bankovým prevodom.

Platobné informácie potrebné k úhrade sankcie budú zaslané elektronickou a písomnou formou.

Všetky neuhradené pohľadávky (neuhradené náklady a storno pokuty), budú postúpené spoločnosti zaoberajúcej sa nezaplatenými pohľadávkami a budú vymáhané súdnou cestou vrátane nákladov s tým spojených ako sú: súdne poplatky, trovy právneho zastúpenia , trovy exekútora a úrokov z omeškania.
Spôsob platby
1) Prevodom na náš účet. (Doporučujeme) Je to jednoduchý, rýchly a bezpečný spôsob platby. Ak chcete zaplatiť prevodom na náš účet, zvoľte možnosť PLATBA NA UČET, a pokračujte v potvrdení objednávky. Po úspešnom potvrdení obdržíte email s našim číslom účtu, kódom banky, ako variabilný symbol použite čislo Vašej objednávky. Bez uvedenia variabilného symbolu bude tažké identifikovať kto danú platbu previedol.
2) Platba kartou.
3) Na dobierku. Tovar je uhradený pri preberaní.

 

Objednávky
Objednávku si môžete prezerať na vašom účte po prihlásení.
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Zákony a predpisy: - zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

Záverečné ustanovenie

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením záväznej objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.
Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.3.2010 a plne nahrádzajú predchádzajúce obchodné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.
 

Back to top